Enginyeria Vibroacústica
 
català : english

Linkedin RSS
 
Home Empresa Projectes Actualitat Contacte
 
  Serveis > Industria
 
 
 

1. Control d'emissió sonora

Identificació de fonts de soroll i vibració pel control de l'emissió acústica i vibratòria, amb l'objectiu de dissenyar productes més silenciosos.

Anàlisi per a la determinació de la influència de les fonts sobre l'emissió sonora i vibratòria total. Establiment d'estratègies d'actuació per a la reducció de l'emissió vibroacústica del producte.

Per aconseguir aquests objectius, AV Enginyers disposa de les eines de mesura i les tècniques d'anàlisi més avançades: equipament multicanal, anàlisi FEM, anàlisi modal o anàlisi SEA, entre altres.

2. S&V industrials

Detecció de fonts de soroll que siguin molestes pels treballadors així com fonts de vibració que indueixin a un mal funcionament o puguin ser perjudicials per altres sistemes productius contigus.

Disseny de les mesures correctores o de protecció que minimitzin l'afectació vibroacústica: disseny de bancades, disseny de sistemes d'aïllament de vibracions, disseny de pantalles o tancaments acústics i altres.

Mapes acústics d'instal·lacions industrials per a la caracterització de l'afectació sonora sobre el seu entorn, ja sigui interior, afectant als treballadors, o bé sigui exterior, afectant a la població veïna. Disseny de les mesures correctores aplicables per a la reducció de l'afectació sonora i predicció dels nivells sonors futurs.

Industria Industria Industria Industria Industria

3. Test

AV Enginyers desenvolupa diferents tipus d'assaig d'interès en el sector industrial:

  • Assaigs modals.
  • Caracterització del comportament dinàmic d'estructures.
  • Correlació de models numèrics.
  • Anàlisi vibratòria d'elements rotatius per a la identificació de defectes.
  • Eficàcia de bancades i sistemes d'aïllament vibroacústic, pel posterior redisseny.
  • Determinació de la potència acústica, des d'artefactes domèstics fins a vehicles i maquinària industrials.
  • Mesures d'exposició sonora i a les vibracions dels treballadors.
  • Verificació de l'eficàcia de mesures correctores.
  • Determinació de funcions de transferència.
 
 
© 2012 AV Ingenieros - Avís legal - info@avenginyers.com - Tel. (+34) 936 74 31 91 - Disseny web MONTAWEB.com